รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ลงพื้นที่ลพบุรี มอบจักรยาน50คัน หนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

(23 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. จังหวัดลพบุรี และมอบจักรยานแก่ผู้แทนชุมชนบ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 เพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 50 คัน

ประเด็นสำคัญ
- ชุมชนบางขันหมากใต้ เป็นชุมชนต้นแบบไทยนิยมยี่งยืน ด้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
- การมอบจักรยาน50คัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวใช้ขี่ชมวิถีชีวิตในชุมชน
- เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จากการตรวจราชการ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา ได้รับฟังการนําเสนอผลการดําเนินงานของ กศน. อําเภอเมืองลพบุรี ทําให้ได้ทราบถึงการเป็นชุมชนต้นแบบ “ไทยนิยม ยั่งยืน” ของชุมชนบางขันหมากใต้ อําเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่อง ในการวางแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม

ซึ่งใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานในการพัฒนาและกําหนดโปรแกรมท่องเที่ยว โดยการเรียนรู้จากฐานต่าง ๆ จํานวน 9 ฐาน โดยแต่ละฐานจะเป็นการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้เรียนรู้วัฒนธรรมมอญจากวัดอัมพวัน วัดโพธิ์ระหัต ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องใช้รถจักรยาน จํานวน 50 คัน เพื่อให้นักท่องเที่ยวขี่ชมวิถีชีวิตในชุมชนและเรียนรู้ตามฐานต่าง ๆ

จึงถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคจักรยานทั้ง 50 คัน แทนชุมชนบ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี ซึ่งรถจักรยาน 50 คัน คงเพียงพอในขั้นต้นสําหรับให้นักท่องเที่ยวขี่ชมวิถีชีวิตในชุมชน และเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านบางขันหมากใต้ และนำไปสู่ปลายทางที่เป็นเป้าหมายการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญดั้งเดิมของชุมชนไว้ได้

นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการสำนักงาน กศน. กล่าวว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ได้จัดแสดงผลการดําเนินงานชุมชนต้นแบบตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสํานักงาน กศน. ประจําปี 2562 ณ หอประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งมีการนําเสนอผลการดําเนินงาน และการจัดนิทรรศการแสดงผลการดําเนินงานของชุมชนต้นแบบที่มีการพัฒนาต่อยอดชุมชนต้นแบบจากตัวแทนภาคละ 1 จังหวัด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดําเนินงานระหว่างชุมชน

ในการจัดแสดงผลงานดังกล่าว ชุมชนบ้านบางขันหมากใต้ หมู่ที่ 1 ตําบลบางขันหมาก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของภาคกลางไปนําเสนอผลการดําเนินงานและจัดนิทรรศการ โดยมีผู้นําชุมชน “นายสุทัศน์ หลีกพาล” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตําบลบางขันหมาก เป็นผู้นําเสนอผลงาน ซึ่งได้กําหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาชุมชน บนพื้นฐานการดําเนินชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมของคนมอญบางขันหมาก ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน คือ “หมู่บ้านบางขันหมากใต้ เป็นชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นําสู่วิถีพอเพียง” โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเป็นฐานในการพัฒนา และการมีส่วนร่วมของประชาชน ทั้งนี้ได้กําหนดโปรแกรมการท่องเที่ยว ใน 1 วัน ไว้ดังนี้คือ

จุดที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์ 9 ตามพ่อ บ้านบางขันหมากใต้ กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เรื่อง ศาสตร์พระราชาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จุดที่ 2 ฐานการเรียนรู้เตาเผาถ่านชีวมวล
จุดที่ 3 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบเศรษฐกิจ
จุดที่ 4 ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
จุดที่ 5 ฐานการเรียนรู้ผักเศรษฐกิจ
จุดที่ 6 ฐานการเรียนรู้การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ
จุดที่ 7 วัดอัมพวันวัดมอญที่มีพระพุทธรูป และโบสถ์มหาอุต ศิลปะมอญโบราณ
จุดที่ 8 หอฉัน ศิลปะมอญโบราณ วัดโพธิ์ระหัต และ
จุดที่ 9 บ้านมอญโบราณริมแม่น้ำลพบุรี

สภาพปัญหาจากการดําเนินงานพบว่า เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ทั้ง 9 จุด นั้น กระจายอยู่ในชุมชน นักท่องเที่ยวต้องใช้วิธีเดินขับขี่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ ซึ่งอาจทำให้นักท่องเที่ยวไม่เกิดความประทับใจ ทางผู้นําชุมชนจึงได้เสนอปัญหาดังกล่าวต่อท่านประธานว่า มีความต้องการรถจักรยาน จํานวน 50 คัน เพื่อใช้สําหรับให้นักท่องเที่ยวขี่ชมวิถีชีวิตในชุมชน และเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย ซึ่งน่าจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของบ้านบางขันหมากใต้ ได้เพิ่มมากขึ้น

“การพัฒนาชุมชนที่แท้จริง คือ การมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนให้พึ่งพาตัวเองได้ ผ่านการสร้างผู้นําชุมชนและทุกคนในชุมชนที่มีเข้มแข็ง ทํางานตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน และนําวิธีการพัฒนาที่ได้ผลมาใช้แก้ปัญหาที่สําคัญของชุมชน และกระตุ้นให้เกิดการลงมือทํา โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพ” เลขาธิการ กศน. กล่าว

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีผู้บริหาร ศธ. เข้าร่วม อาทิ นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษา รมช.ศธ., นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ., นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัด ศธ., นายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี, นายบํารุง รื่นบรรเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, นายวีระ แข็งกสิการ รักษาการศึกษาธิการภาค 1, นายปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี, นางณัฐกานต์ เถื่อนจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก, ตลอดจนผู้บริหารสำนักงาน กศน. จ.ลพบุรี, บุคลากร อบต.บางขันหมาก, ผู้บริหาร นักเรียนโรงเรียนวัดอัมพวัน, นักศึกษาของ กศน. ลพบุรี เข้าร่วมงาน ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล ศูนย์ 9 ตามพ่อ บ้านบางขันหมากใต้ ม.1 ต.บางขันหมาก อ.เมืองลพบุรี

  • อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
  • กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ
  • อธิชนม์ สลางสิงห์ / วีดิทัศน์

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s