หมวดหมู่
สป.

ผลการประชุม ก.ค.ศ.อนุมัติเชี่ยวชาญ 34 ราย และหารือแนวทางการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูฯ

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม

ประเด็นสำคัญ
- ที่ประชุมอนุมัติเชี่ยวชาญ 34 ราย
- เตรียมประชุมครั้งต่อไปต้นเดือนกันยายนนี้
- จะพิจารณาระบบบริหารงานบุคคลทั้งระบบไม่ให้ซ้ำซ้อน ตั้งแต่ ผอ.รร.ถึงแม่ครัวภารโรง
- หากจำเป็นจะมีการควบรวม รร. หลักการสำคัญจะไม่ลิดรอนสิทธิใด ๆ ที่มีอยู่

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 34 ราย ดังนี้

หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 12/2561 จำนวน 13 ราย

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่

 1. นายภัณฑ์รักษ์ พลตื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3
 2. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
 3. นายอัมพล หันทยุง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
 4. นายสุพล จันต๊ะคาด ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1
 5. นายสมเกียรติ ชิดไธสง ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
 6. นายธีระพงศ์ บุษบงก์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
 7. นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
 8. นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2
 9. นายไตรรัตน์ โคสะสุ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 (ปัจจุบัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3)

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัด จำนวน 4 ราย ได้แก่

 1. นางฤทัย สมชาย ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครนายก
 2. นายสุรัติ วิภักดิ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดยโสธร
 3. นางสุนันทา การะเวก ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
 4. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง วิมาโร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น

หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 13/2556 จำนวน 20 ราย

ตำแหน่งครู จำนวน 11 ราย ได้แก่

 1. นางสุภลักษณ์ วรรณนุช ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 2. นายพรชัย มีทอง ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป. ชัยภูมิ เขต 1
 3. นางอุไรทิพย์ สวยสม ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป. พะเยา เขต 2
 4. นางเสริมศรี พลรงค์ ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป. พังงา
 5. นางบุญเพ็ญ บ่อหนา ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป. กระบี่
 6. นางดวงเด่น พันจำปา ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป.บึงกาฬ
 7. นางศรัยฉัตร ฉัตรปิลันธน ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 31 จังหวัดนครราชสีมา
 8. นางพรทิพย์ สินธนันชัย ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 23 จังหวัดสกลนคร
 9. นางจันทรวัทน์ พรมผอง ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพม. เขต 36 จังหวัดเชียงราย
 10. นางวันดี ทัดมาลี ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป. นครปฐม เขต 2
 11. นางเยาวเรศ แหวนวัง ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1

ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่

 1. นางกอบขวัญ แดงบำรุง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. สงขลา เขต 3
 2. นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. ขอนแก่น เขต 1
 3. นายสุภาพ มณีรัตน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 4. นายนิติ นาชิต ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 5. นายธนภัทร น้อยมาลา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. ยโสธร เขต 2
 6. นายวีรภัทร สงวนทรัพย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. ชลบุรี เขต 3
 7. นายนัธวุฒิ อ่อนแพง ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1
 8. นางจุไรรัตน์ เอิบกมล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1
 9. นายจินดา แสงขาว ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ สพป. พัทลุง เขต 1

หลักเกณฑ์และวิธีการ ว 17/2552 จำนวน 1 ราย

ตำแหน่งครู จำนวน 1 ราย ได้แก่ นางสุภานี อัครบวร ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน. สาขาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

————–

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประขุมครั้งนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานของ ก.ค.ศ. ซึ่งมีการทำงานมาพอสมควร มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาการศึกษาไทยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งอาจจะต้องนำบางเรื่องกลับไปพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับสิ่งที่ดำเนินการ ก่อนจะประกาศเป็นนโยบายใหม่ โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปในต้นเดือนกันยายนนี้ เพื่อชี้ให้เห็นประเด็นว่าในส่วนใดที่ต้องกลับมาทบทวน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ซึ่งรวมถึงการวางแผนการบริหารจัดการบุคลากรด้วย เพื่อให้การบริหารงานของ ศธ.เกิดประสิทธิภาพ

ในส่วนของการบรรจุแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่ยังว่างอยู่กว่า 4,000 อัตรานั้น ในการประชุมครั้งต่อไปคาดว่าจะมีภาพชัดเจนถึงโครงสร้างโรงเรียนในแต่ละจังหวัด และแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา หลังจากนั้นจะนำข้อมูลทั้งหมดมาดูให้เห็นชัดเจน ทั้งเรื่องการบรรจุแต่งตั้งบุคลากร ทั้งตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครู ครูผู้ช่วย ครูธุรการ รวมถึงแม่ครัว ภารโรง จะต้องมาดูว่าขาดในตำแหน่งใด ในพื้นที่ส่วนใด

ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นที่จะต้องควบรวมโรงเรียนบ้างบางส่วน เพื่อให้มีโรงเรียนที่มีคุณภาพ และมีโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพ แต่จะเน้นหลักการสำคัญ คือ จะต้องไม่ลิดรอนสิทธิที่พึงจะได้ของครูและผู้บริหารในการปฏิบัติงานข้างหน้า

สำหรับแนวทางที่ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกควบรวม ไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลนั้น ต้องดูภาพรวมทั้งหมด ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ถูกควบรวมไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนอนุบาลทั้งหมด ต้องพิจารณาความสามารถในส่วนอื่นด้วย แต่ในส่วนนั้นเป็นพื้นที่ที่ ศธ.วางไว้ เพื่อสนับสนุนการศึกษาในระดับปฐมวัยที่จะมีการผลักดันให้มากที่สุด โดยต้องดูข้อมูลตัวเลขทั้งหมด แล้วมาพิจารณาร่วมกันต่อไป

ศรายุทธ มาทัพ, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s