คุรุสภาจัดประชุมครูแห่งอนาคต เพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต (Future Teachers For Future Learners)

(17 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคต เพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” (Future Teachers For Future Learners) และมอบรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจำปี 2562 “ระดับภูมิภาค” ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 16–18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่ออนาคต” ตอนหนึ่งว่า การประชุมทางวิชาการนี้จะเป็นเวทีวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้มีโอกาสมานำเสนอ ร่วมรับฟัง ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญทางด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นประเด็นในเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศ แนวคิดนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือต่อยอดการดำเนินงาน รวมถึงแนวคิดวิธีการใหม่ที่ท้าทายและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก

นโยบายของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีแบบแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0

นโยบายด้านการศึกษาจึงเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาล โดยนำรูปแบบแนวคิดวิธีการใหม่ ๆ ในการจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาการศึกษา จึงเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการจัดการศึกษาเพื่ออนาคต

ผมในฐานะผู้เข้ามาดูแลและรับผิดชอบงานการศึกษา ได้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาครู เพื่อช่วยต่อยอดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน ที่จะส่งผลต่อความสามารถของเด็กโดยตรง รวมทั้งทำให้คุณภาพชีวิตของครูไทยดีขึ้น ให้ครูมีกำลังใจในการทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติ ด้วยการปรับหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องและสนองตอบความก้าวหน้าของดิจิทัลมากขึ้น ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน สื่อ และการวัดประเมินผล สร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ระบบดิจิทัล /ส่งเสริมการเรียน วิทยาการคอมพิวเตอร์ Coding / พัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา /ปรับระบบการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีด้านวิศวกรรม คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์ ภาษาต่างประเทศ รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงสร้างสังคมออนไลน์ของไทย เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่เกิดอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจาก “ครูที่ทำหน้าที่สอน” เป็น “โค้ช” ที่ต้องให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดความอยากที่จะเรียนรู้ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ครูจะต้องเป็น “ผู้อำนวยการการเรียนรู้ให้แก่เด็ก” โดยกระตุ้นให้เด็กได้เรียนรู้ เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ ค้นคว้า และแสวงหาคำตอบจากการเรียนของตน

“ครู” เป็นจุดเริ่มต้นของคุณภาพการศึกษาทั้งหมด และผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีภาวะผู้นำทางวิชาการอย่างชัดเจนที่เข้าไปสนับสนุนให้เกิดคุณภาพดังกล่าว บทบาทของครูและผู้บริหารจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน “สมรรถนะหลักที่ครูต้องมี” คือ ทักษะในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเกิดความกระหายที่จะค้นคว้าเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทักษะการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล และการออกแบบ การเรียนรู้ของผู้เรียนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลและประเมินผล การพัฒนาครูให้มีสมรรถนะใหม่นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ

ดังนั้น ครูในยุคนี้จึงต้องมีคุณลักษณะหนึ่งที่สำคัญที่เรียกว่า E-Teacher คือ ต้องมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้แบบใหม่โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและสื่อเทคโนโลยี มีทักษะในการแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อขยายองค์ความรู้ของตนเองตลอดเวลา มีความสามารถ ในการถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของตนเองสู่ผู้เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดงานประชุมทางวิชาการในวันนี้ ถือเป็นการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจ ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ เปิดโลกทัศน์ของการเปลี่ยนแปลงในโลกแห่งยุคดิจิทัล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวิชาการและวิชาชีพ ที่จะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้นำแนวคิด รูปแบบ วิธีการ และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับจากกิจกรรมที่เข้าร่วมไปปรับประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับงานตามบทบาทภารกิจของตน

ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า คุรุสภาได้เริ่มจัดประชุมทางวิชาการครั้งแรกในปี 2546 ถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์สำคัญ 4 ประการ ดังนี้

  • มุ่งให้โอกาสแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีเวทีทางวิชาการระดับประเทศ ที่สามารถนำเสนอ และเผยแพร่ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีคุณค่าทางวิชาการต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาวิชาชีพ
  • เป็นเวทีทางวิชาการ ที่ให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่าง ๆ
  • กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ต่าง ๆ เพื่อการประกอบวิชาชีพที่สามารถรองรับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา
  • ยกย่องผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และสถานศึกษาที่ได้คิดค้น สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยใช้ “กระบวนการวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนางานในหน้าที่อย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่อง”

การประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 เรื่อง “ครูแห่งอนาคต เพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต” เพื่อให้ครูได้เรียนรู้ ปรับตัว และเห็นความสำคัญ ความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตนเองทั้งคุณลักษณะ สมรรถนะ เพื่อจัดการเรียนรู้ที่ดี มีความหมาย และมีคุณภาพสำหรับผู้เรียนแห่งอนาคต ภายใต้บริบทของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบชนิดที่คาดเดาได้ยาก

กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16–18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ประมาณ 1,800 คน ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการที่หลากหลาย ดังนี้

วันแรก วันที่ 16 สิงหาคม 2562 การจัดประชุมทางวิชาการ (workshop) เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูเพื่อผู้เรียนแห่งอนาคต

วันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม

  1. การยกย่อง เชิดชูเกียรติ และการมอบรางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและสถานศึกษาที่ได้มีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยใช้ “กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา”
  2. การปาฐกถา การอภิปราย การเสวนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสำคัญที่อยู่ในความสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
  3. การนำเสนอผลงานวิจัยของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทั้งภาคบรรยาย และภาคแผ่นป้ายนิทรรศการ
  4. การนำเสนอตัวอย่างการปฏิบัติน่าสนใจของครู และหน่วยงานทางการศึกษาที่รวมตัวกันพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
  5. นิทรรศการผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ที่มาจากผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษารวมตัวกันคิดค้นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะกับแต่ละบริบทของสถานศึกษา จำนวน 40 ผลงาน
  6. การประเมินคุณภาพ “ผลงานวิจัย” และผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” เพื่อรับรางวัลใน “ระดับประเทศ” ประจำปี 2562

สำหรับการจัดประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ในปีนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ต่างตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของการผลิตและพัฒนาครู จำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา สำนักงาน สกสค. บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย สำนักงาน Worlddidac Asia และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ตระหนักและเห็นความสำคัญของพลังครูเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย

นอกจากนี้ ยังได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และจากคณะกรรมการ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานทางการศึกษา สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นสำคัญและในการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและคัดสรรผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษาด้วยดีมาโดยตลอด

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน สามารถรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ “คุรุสภา” https://www.facebook.com/Khurusaphaofficial และสามารถรับชมเทปบันทึกภาพการประชุมวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2562 และดาว์นโหลดเอกสาร ได้ทางเว็บไซต์คุรุสภา ww.ksp.or.th

กลุ่มสื่อสารองค์กร สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา : ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s