หมวดหมู่
สป.

ภารกิจ รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ที่ปราจีนบุรี หนุนขับเคลื่อนงาน กศน.สร้างภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ เสริมความรู้ภาษาอังกฤษรองรับ EEC

(18 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายอบรมพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน กศน.ขั้นพื้นฐานสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี, นายบุญลือ ทองเกตุแก้ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี ผู้บริหาร กศน.จังหวัดปราจีนบุรี ให้การต้อนรับและร่วมโครงการ ณ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นเรื่องที่สำนักงาน กศน. ให้ความสำคัญในการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันผลิตเด็กให้เป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ ทำงานตรงกับเป้าประสงค์ และตลาดแรงงาน โดยต้องเป็นการเรียนรู้อย่างมีความสุข เพราะกระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทิ้งไว้ข้างหลัง

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปรับภาพลักษณ์ผู้เรียน กศน. เพราะบุคลิกภาพเป็นเครื่องมือที่สำคัญของบุคคลที่จะต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน การสร้างความประทับใจ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องอาศัยทั้งทักษะการวางตัว และการรักษาภาพลักษณ์อย่างมืออาชีพ ดังนั้นการพัฒนาบุคลิกภาพ จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายของผู้เข้ารับการอบรม และถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมที่ดี ได้เตรียมความพร้อมในการสร้างความประทับใจ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว

“กระทรวงศึกษาธิการรับงานจากนายกรัฐมนตรีมาจำนวนมาก เพื่อจะมาพัฒนาการศึกษา เพราะการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ต่อไปจะรวบรวมคนที่เรียน กศน. แล้วประสบความสำเร็จมาเป็นตัวอย่าง โดยคนแรกคือ คุณพ่อ “สุนทร วิลาวัลย์” อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ กศน.ให้โอกาสในการมีงานทำ เข้าสู่การเมือง ได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น ขอให้มั่นใจ พัฒนาตัวเองให้ดี” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ตนเป็นคน กศน.อย่างแท้จริง เพราะได้มีโอกาสเป็นประธาน เป็นกรรมการของ กศน. และได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับครู กศน. ซึ่งทำให้เห็นว่าครู กศน.มีความสามารถ สิ่งเหล่านี้ทำให้มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และพร้อมจะสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ โดยจะทำให้มีความสะดวกมากขึ้น มีการสะสมหน่วยกิต และเพิ่มทักษะวิชาชีพให้มากและหลากหลาย ปรับปรุงประสิทธิภาพออนไลน์ให้มากขึ้น นักศึกษา กศน.สามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และภาษาอื่น ๆ เช่น ภาษาประเทศเพื่อนบ้านเป็นภาษาที่สาม

ในส่วนของการพัฒนาภาษาอังกฤษนั้น จะนำร่องพัฒนาภาษาอังกฤษของครู กศน. โดยได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว และในวันที่ 19 ส.ค.นี้ จะมีการประชุมหารือกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อแบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินการ เรื่องใดที่ทำได้จะทำทันทีโดยใช้งบประมาณเหลือจ่าย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถในภาคเรียนที่จะถึงนี้

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า บุคลิกภาพเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การทำงาน  และการดำเนินชีวิต ซึ่ง กศน.จังหวัดปราจีนบุรี และวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เห็นความสำคัญของพัฒนาบุคลิกภาพผู้เรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน เพื่อเข้าสู่ภาคอาชีวศึกษาและการมีงานทำ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน ทั้ง 7 อำเภอ จำนวน 440 คน ได้พัฒนาบุคลิกภาพฝึกฝน ฝึกปฏิบัติรายบุคคล พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาจากวิทยากรผู้ชำนาญการ ให้ผู้เรียน กศน.ขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีเอกลักษณ์น่าชื่นชม สามารถปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้พร้อมที่จะสร้างความประทับใจ รวมทั้งสามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ ให้ก้าวทันโลกที่พัฒนาอย่างรวดเร็วและตอบสนองนโยบายหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดปราจีนบุรี

จากนั้น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองปราจีนบุรี พร้อมมอบเกียรติบัตรและเยี่ยมชมนิทรรศการและฐานการเรียนรู้ โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. ตัวแทนจากเครือข่ายการศึกษาต่าง ๆ ผู้เรียน กศน. และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับจำนวนมาก

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า สำนักงาน กศน.ได้เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ กศน. เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและประชาชนผู้รับบริการ ให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก และมีแนวทางในการศึกษาหาความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ มีอาชีพที่มั่นคง ซึ่งเชื่อว่าหลังจากผ่านการร่วมกิจกรรมตามโครงการในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์ดี ๆ ที่ได้จากการเรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว

นายศรีชัย  พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า ในส่วนของโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกนั้น กศน.ได้ตระหนักถึงความสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจเอเชีย จึงจัดโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน กศน.ในจังหวัดปราจีนบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกขึ้น

โดยดำเนินงานการบูรณาการกับหน่วยงานทางการศึกษาทุกภาคส่วน รวมทั้งส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นักเรียน นักศึกษา ประชาชน จำนวน 3,600 คน เข้ารับการอบรม 3 วัน ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และแนวทางการเข้าถึงการศึกษาของประชาชน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ จัดการศึกษาให้สามารถรองรับการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออก มีแนวทางในการศึกษาหาความรู้  และเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ

อิชยา กัปปา /สรุป
ประชาสัมพันธ์ กศน. / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s