รมว.ศธ. เปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ เน้นติดอาวุธให้บุคลากร “ร่วมกันทำ เราทำได้”

(16 ส.ค. 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย ณ หอประชุมคุรุสภา

ดร.เจตนา เมืองมูล นายกสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า การปฏิบัติงานของศึกษานิเทศก์ ถือเป็นกลไกหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ในช่วงที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลายโครงการในทุกสังกัด ทั้งส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขยายไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเข้าสู่สถานศึกษาต่อไป

ความสำเร็จในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา เพื่อให้เกิดคุณภาพการปฏิบัติงานของครูของและโรงเรียนสู่คุณภาพของผู้เรียนนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการปฏิบัติหน้าที่การนิเทศการศึกษาอย่างเต็มที่ ซึ่งการปฏิบัติการนิเทศการศึกษาในยุคปัจจุบัน จำเป็นต้องให้ศึกษานิเทศก์รู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยใหม่ จึงมีการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองจากสมาคมศึกษานิเทศก์แห่งประเทศไทยภายใต้หัวข้อการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 มีศึกษานิเทศก์จากทั่วประเทศ จำนวน 413 คน เข้าร่วมอบรม

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การพัฒนาการศึกษาไม่สามารถขับเคลื่อนได้ด้วยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถของบุคลากร ศธ. ทุกฝ่ายร่วมกัน โดยใช้โครงสร้างของ ศธ. ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ ยืนยันว่าเยาวชนของไทยไม่ได้แตกต่างจากเยาวชนของประเทศอื่น สามารถพัฒนาศักยภาพได้เท่าเทียมกัน เพียงแต่เมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว จะเริ่มมีความแตกต่างในเรื่องของการเรียนการสอน การส่งเสริมทักษะ การจัดการอาหาร เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถร่วมกันเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้

ในกระบวนการปฏิรูปการศึกษานั้น ทุกภาคส่วนล้วนมีความสำคัญเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะศึกษานิเทศก์ที่สามารถขวนขวายหาความรู้มาพัฒนาตนเอง แล้วขยายองค์ความรู้ไปสู่ครูและนักเรียนทั่วประเทศ

สิ่งสำคัญคือ ทุกคนต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน พิจารณาดูว่าจะทำอย่างไรให้หน่วยงานดีขึ้น สิ่งใดที่ดีอยู่แล้วก็ควรต่อยอดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคขอให้พูดคุยสื่อสารกัน เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้งานสำเร็จไปได้ ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการยินดีรับฟังข้อเสนอแนะทุกเรื่อง และพร้อมช่วยเหลือเพื่อให้สามารถจัดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้ ศธ. ต้องการติดอาวุธให้บุคลากรเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยนำเทคโนโลยีการสื่อสาร 2 ทางเข้ามาปรับใช้ เพื่อให้สามารถรับฟังข้อคิดเห็นและตอบโต้กันได้ทุกเวลา ตลอดจนเน้นย้ำว่าประเทศไทยอยู่ในภูมิศาสตร์ที่พร้อมเป็นผู้นำในเอเชีย ขอให้ทุกคนร่วมกันคิดและตั้งใจทำงานให้เต็มที่ ซึ่งในส่วนของ ศธ.พร้อมผลักดันและแก้ไขปัญหาอุปสรรคทุกเรื่องให้ ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่

และเชื่อมั่นว่า “เมื่อทุกคนร่วมกันทำ เราทำได้”

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s