หมวดหมู่
ภูมิภาค

ศธ.ประชุมพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(14 สิงหาคม 2562) นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึ […]