ครม.แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ศธ.

(13 สิงหาคม 2562) มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 6 ราย ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นายไกรเสริม โตทับเที่ยง ดำรงตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

  • นายณรงค์ ดูดิง ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)

  • นายกมล รอดคล้าย ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 จำนวน 2 ราย ตามลำดับ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังนี้

1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
2. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

คุญหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งขับเคลื่อนดำเนินการยกระดับคุณภาพการศึกษา อาทิ การพัฒนาคนไปสู่ศตวรรษที่ 21 การขับเคลื่อนดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเฉพาะนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การจัดการเรียนสอนภาษาโค้ดดิ้ง (Coding) ซึ่งจะเริ่มนำร่องภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้

1 ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s