หมวดหมู่
สป.

รมช.ศธ.(กนกวรรณ วิลาวัลย์) ชื่นชมครูหลังกำแพงที่เรือนจำบางขวาง-สนับสนุนการศึกษาผู้พิการ รร.ศรีสังวาลย์-ศูนย์วิทย์รังสิต เป็นพื้นที่ของคนทุกวัย

(9 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ที่เรือนจำกลางบางขวาง โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ภารกิจที่เรือนจำกลางบางขวาง จ.นนทบุรี

นางสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงาน กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ได้ร่วมกับเรือนจำกลางบางขวาง จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เพื่อเป็นการฝึกวิชาชีพให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจำกลางบางขวาง ซึ่งในภาคเรียน ที่ 2/2561 มีผู้ต้องขังจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 273 คน ส่วนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ได้มีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับการสอนอาชีพให้ผู้ต้องขังเรือนจำกลางบางขวาง จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ วิชาจิตรกรรม หลักสูตร 100 ชั่วโมง, วิชาช่างตัดผม หลักสูตร 100 ชั่วโมง และวิชาช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร 60 ชั่วโมง

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า การให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำ ถือเป็นนโยบายหลักของกรมราชทัณฑ์มาทุกยุคสมัย เนื่องจากการศึกษาสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ ขณะเดียวกันผู้ต้องขังส่วนใหญ่เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้น้อย เนื่องจากขาดโอกาสการศึกษา ทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ต้องขังที่ได้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องในระหว่างต้องโทษ จะกลับมากระทำผิดซ้ำลดลง แต่กรมราชทัณฑ์ก็ยังมีปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะในเรื่องของข้อจำกัดด้านอาคาร สถานที่ งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ที่มีจำกัด ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ส่วนในระดับนโยบาย กรมราชทัณฑ์ยินดีพัฒนาความร่วมมือในการดำเนินงานด้านการศึกษาให้กับผู้ต้องขังเพื่อสามารถเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสให้ผู้ต้องขังได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ  สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนชื่นชมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่การศึกษา หรือที่เรียกว่า “ครูหลังกำแพง” ผู้อุทิศตนเพื่อพัฒนาผู้ต้องขังให้กลับสู่สังคมภายหลังพ้นโทษได้อย่างมีคุณภาพ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน กศน. ได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้ผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง โดยมีบุคคลสำคัญที่ควรแก่การยกย่องคือ “ครูหลังกำแพง” ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จต่าง ๆ  ที่ช่วยเหลือทั้งด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกอาชีพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม

สำหรับปัญหาและข้อเสนอแนะที่ได้รับทราบในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ จะนำกลับมาช่วยกันพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาได้มากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมช่องทางออนไลน์ของสำนักงาน กศน. เพื่อขายผลิตภัณฑ์จากฝีมือของผู้ต้องขัง เพื่อให้เกิดรายได้ และนำไปจัดหาอุปกรณ์การฝึกอาชีพให้ดียิ่งขึ้น

“กศน.ร่วมมือกรมราชทัณฑ์ ส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ เพิ่มค้าขายออนไลน์ พร้อมชื่นชม “ครูหลังกำแพง”

ตรวจเยี่ยม รร.ศรีสังวาลย์ จ.นนทบุรี

นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ กล่าวว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์เป็นโรงเรียนเอกชนการกุศล ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหว ทั้งประจำและไปกลับ อายุ 3 ถึง 18 ปี เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความมีจิตสำนึก และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี รู้จักคิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของการเรียนการสอนที่นำเทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับนักเรียน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในห้องเรียน มีโครงการเกษตรตามพระราชดำริฯ เพื่อเด็กพิการทางร่างกายและสุขภาพ 

นอกจากนี้ โรงเรียนได้ส่งเสริมด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและนอกโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกด้านกีฬา เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย สามารถเล่นกีฬาชนิดต่าง ๆ ได้ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมด้านศิลปะวาดภาพระบายสี อีกทั้งยังได้สอนทักษะการดำรงชีวิตเพื่อเป็นพื้นฐานในการพึ่งพาตนเองในอนาคตต่อไป

ส่วนปัญหาหลักในปัจจุบัน คือ เรื่องบุคลากร โดยเฉพาะตำแหน่งครู ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย โดยหากครูสามารถสอบบรรจุเป็นข้าราชการได้ก็จะลาออกไป ตลอดจนปัญหาเรื่องงบประมาณ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การได้รับทราบข้อมูลจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ ถือเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ ศธ. มีโรงเรียนในภาคีเครือข่ายที่สามารถส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการ ที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้คำแนะนำ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการให้ดีขึ้น ซึ่งจากการพูดคุยเบื้องต้น อาจมีศูนย์ กศน.มาเปิดที่โรงเรียนศรีสังวาลย์ เพื่อพัฒนาอาชีพอย่างจริงจังและปรับปรุงระบบการติดตามผู้เรียน โดยจะกลับไปหารือในรายละเอียดเพิ่มเติมต่อไป

ทั้งนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำด้วยว่า “กระทรวงศึกษาธิการจะไม่ทิ้งคนไทยคนใดไว้เบื้องหลัง ทุกคนจะได้รับการศึกษาและดูแลอย่างเต็มที่”

“สนับสนุนการจัดการศึกษาผู้พิการ ย้ำ ศธ.ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จ.ปทุมธานี

ว่าที่ ร.อ. อาศิส เชยกลิ่น ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

ให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ การบริการวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจำลอง เป็นต้น

ในส่วนของปัญหาที่พบ คือ ปัจจุบันประชาชนยังไม่รู้จักศูนย์ฯ มากนัก ทำให้มีผู้มาใช้บริการน้อย แต่ศูนย์ฯ ต้องเปิดให้บริการเต็มระบบทุกวัน ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสูงมาก และยังขาดงบประมาณในด้านนี้อยู่ ตลอดจนด้านบุคลากร ต้องการให้ ศธ. พิจารณาอัตรากำลังให้ศูนย์ฯ เพิ่มขึ้นด้วย

รมช.ศึกษาธิการ ได้ให้ข้อแนะนำเพื่อแก้ปัญหาผู้มาใช้บริการน้อย โดยต้องเริ่มจากสนับสนุนให้สถานศึกษาในพื้นที่ทั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัยในจังหวัดปทุมธานีและพื้นที่ใกล้เคียง นำนักเรียนนักศึกษามาใช้บริการให้มากขึ้น ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค จะต้องร่วมกันหาวิธีบริหารจัดการให้ลดลงให้ได้ เนื่องจากเป็นต้นทุนของการดำเนินงานในศูนย์ฯ

สำหรับการพัฒนาบุคลากร จะต้องจัดสรรเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถบริการได้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งซ่อมแซมเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่ยังไม่เรียบร้อยให้เสร็จโดยเร็ว และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจมาใช้ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตไม่ใช่พื้นที่สำหรับเด็กเท่านั้น แต่ในโซนกิจกรรมต่าง ๆ สามารถสร้างความรู้และดึงดูดความสนใจให้กับผู้คนได้ทุกวัย นอกจากนี้ยังสามารถจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดให้คนมาใช้บริการเพิ่มขึ้นได้หลากหลาย เช่น ส่งเสริมคู่รักให้มาดูดาวในวันวาเลนไทน์ หรืออาจจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสภายใต้ท้องฟ้าจำลอง เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้คนรู้จักศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตในวงกว้างยิ่งขึ้นต่อไป

“เป็นพื้นที่ของคนทุกวัย ผุดไอเดียชวนคู่รักจูงมือดูดาว กระตุ้นให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้น

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s