รมช.ศธ.(กนกวรรณ) ตรวจเยี่ยม กศน.-ศูนย์เด็กเล็ก-สช. “ย้ำมาจากประชาชน ต้องฟังเสียงประชาชน”

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมและพบปะข้าราชการภายในกระทรวงศึกษาธิการ ที่สำนักงาน กศน. ศูนย์เด็กเล็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงอาหาร ศธ.

เมื่อเช้านี้ (7 ส.ค.62) เวลา 8.10 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะทำงาน (นายกมล รอดคล้าย และนายพะโยม ชิณวงศ์) รวมทั้งนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน รวมทั้งพบปะทักทายพูดคุยกับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน ที่โรงอาหาร ศธ. ชั้น 2 อาคารรัชมังคลาภิเษก

รมช.ศธ. ฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาดของอาหารเครื่องดื่ม สถานที่ และภาชนะในการรับประทานอาหาร รวมทั้งฝากให้สำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาปรับปรุงห้องอาหารผู้บริหาร ให้มีความสะอาด ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในห้อง เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากสถานที่ที่มีอยู่แล้วได้อย่างคุ้มค่า

ตรวจเยี่ยมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.)

รมช.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะบริหารประเทศไปสู่ความก้าวหน้า โดยเฉพาะการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนให้เติบโตเป็นกำลังคนที่มีทักษะความรู้ความสามารถ ซึ่งการจัดการศึกษาของสำนักงาน กศน. ถือเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนทุกคนในพื้นที่ เป็นการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับให้เหมาะสมกับสภาพของชุมชนและผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่โรงเรียนจัดให้ได้

นอกจากนี้ ที่ผ่านมาก่อนเป็นรัฐมนตรี ก็ได้คลุกคลีการทำงานร่วมกับสำนักงาน กศน.อำเภอ/ตำบลในพื้นที่มาโดยตลอด ทำให้ได้รับทราบสภาพปัญหาและความต้องการของสำนักงาน กศน. เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาดูแลรับผิดชอบการทำงานของสำนักงาน กศน. ก็พร้อมจะผลักดันการทำงานของ กศน. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การมาตรวจเยี่ยมครั้งนี้ จึงต้องการมาพบปะ รับฟังการทำงานของข้าราชการทุกระดับ เพราะตนเป็นนักการเมืองมาจากประชาชน ย่อมต้องฟังเสียงประชาชน รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก สพฐ. (ชั้น 1 อาคารกรมการฝึกหัดครู)

รมช.ศธ. กล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย โดยกำหนดไว้ในนโยบายหลัก 12 ด้าน ข้อที่ 8.1 ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยจัดให้มีระบบพัฒนาเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง จนถึงเด็กวัยเรียน ให้มีโอกาสพัฒนาตามศักยภาพ เพื่อสร้างคนไทยที่มีพัฒนาการเต็ม ตามศักยภาพผ่านครอบครัวที่อบอุ่นในทุกรูปแบบครอบครัว เพื่อส่งต่อการพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณภาพสู่การพัฒนาในระยะถัดไปบนฐานการให้ความช่วยเหลือที่คํานึงถึงศักยภาพ ของครอบครัวและพื้นที่ เตรียมความพร้อมการเป็นพ่อแม่ ความรู้เรื่องโภชนาการและสุขภาพ การอบรมเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านการให้บริการสาธารณะที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการยกระดับคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศให้ได้มาตรฐาน และพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยคํานึงถึงพหุปัญญาที่หลากหลายของเด็กแต่ละคนให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านการออกแบบ การจัดการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับระบบโรงเรียนปกติที่เป็นระบบและมีทิศทางที่ชัดเจน

การตรวจเยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก สพฐ. ในครั้งนี้ ถือเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ภายในกระทรวง รับผิดชอบดูแลเด็กระดับปฐมวัย 1 ห้องเรียน จำนวน 27 คน จากการตรวจเยี่ยมพบว่า ห้องเรียน ห้องน้ำ และสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีความสะอาดมาก ครูจัดกิจกรรมได้อย่างน่าสนใจ ทำให้เด็ก ๆ มีความสุขเป็นอย่างมาก

ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

รมช.ศธ. กล่าวว่า ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานในหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะปัญหาที่จะเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนใหญ่เป็นเรื่องของอัตรากำลัง สวัสดิการ และงบประมาณ ซึ่งตนได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ) ให้กำกับดูแลการศึกษาเอกชน ก็พร้อมที่จะรับฟังทุกความเห็น เพื่อยกระดับการศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการทำงานแบบเชิงรุก เน้นการบูรณการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ มีผู้บริหาร สช. นำโดยนายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กช. นำ รมช.ศธ. ตรวจเยี่ยม พูดคุย ให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่

อิชยา กัปปา, บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s