นายกฯ และ รมว.ศธ.ติดตามการดำเนินงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จ.ยะลา

(7 สิงหาคม 2562) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา โดยตรวจเยี่ยมและติดตามภารกิจการดำเนินงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดยะลา ณ ศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.)

ในการนี้ มีคณะหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ ให้การต้อนรับและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานต่อนายกรัฐมนตรี และนายณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายมุขตาร์ มะทา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา, นางขนิษฐา มะลิสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา, ครูอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนยะลา, ตัวแทนเด็กนอกระบบในพื้นที่อำเภอรามัน ยะหา และบันนังสตา, นักเรียนทุนเสมอภาค โรงเรียนพัฒนาบาลอ รวมทั้งนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

นายมุขตาร์ มะทา กล่าวว่า ในการเข้าพบครั้งนี้ ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรี และ รมว.ศึกษาธิการ รับทราบถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานร่วมกันของ อบจ.ยะลา ที่ได้ร่วมมือกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่ โดยจังหวัดยะลาเป็น 1 ใน 20 จังหวัดต้นแบบสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อบรรเทาปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่ เดินหน้าตอบโจทย์ 3 กลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือ

  1. เด็กในระบบ จังหวัดยะลามีนักเรียนชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 40,723 คน ในจำนวนนี้มีนักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาคที่ กสศ.ช่วยเหลืออยู่ 10,101 คน หรือร้อยละ 24.8 เด็กกลุ่มนี้จะได้รับการอุดหนุนช่วยเหลือด้านค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่ากิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต ป้องกันเด็กออกนอกระบบการศึกษา โดยปีการศึกษา 2562 นักเรียนทุนเสมอภาคจะได้รับเงินอุดหนุนเทอมละ 1,000 บาท
  2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดย อบจ.ยะลา ร่วมกับ 45 หน่วยงาน ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัดให้ได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค ตามศักยภาพและความถนัด ในกลุ่มเด็กและเยาวชนช่วงอายุ 2-21 ปี ในพื้นที่นำร่อง 3 อำเภอ คือ รามัน ยะหา และบันนังสตา รวมทั้งสิ้น 9,684 คน โดยนำฐานข้อมูลในการค้นหา คัดกรองเด็กนอกระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณี พร้อมฝึกทักษะอาชีพให้ด้วย
  3. ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อย ให้มีโอกาสศึกษาต่อสายอาชีพในสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน นักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของ กสศ. มีผู้รับทุน 23 คน จากวิทยาลัยชุมชนยะลา เป็นทุนต่อเนื่อง 2 ปีในระดับ ปวส. และอนุปริญญาสายอาชีพ สาขาเทคโนโลยีการเกษตร

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป
ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต. / ถ่ายภาพ