ศปบ.จชต. เดินหน้าพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ชั้น ป.1

(3 สิงหาคม 2562) ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา / นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วม จำนวน 35 คน

ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) โดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดำเนินการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ของนักเรียนระดับชั้น ป.1-3 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไปแล้วเมื่อวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2562 ซึ่งผลการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทยฯ ดังกล่าว ปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีผลการสอบอยู่ในกลุ่มปรับปรุงค่อนข้างมาก

ศปบ.จชต. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้านดังกล่าว จึงได้จัดการฝึอบรมพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิชาภาษาไทยพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ดังนี้

  • ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1,200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 18 สิงหาคม 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2562
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 260 คน จำนวน 1 รุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2562

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาสฯ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วิทยากร คณะกรรมการตัดสิน และนิสิต-นักศึกษา พี่เลี้ยงของนักเรียนจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

“กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ ศปบ.จชต. เป็นผู้มีบทบาทในด้านการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษาในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยมีระบบการคัดกรองผู้เรียนที่มีความบกพร่องด้านการอ่านและการเขียน ส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพ เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนตามแนวคิด Active Learning และมีการประเมินผล การใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่อง” นายวาทิต กล่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: