ศปบ.จชต.เร่งพัฒนาครู เรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) สร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม

(2 สิงหาคม 2562) นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2, ข้าราชการครู, บุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และบุคลากรศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) จำนวน 250 คน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 – 4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สำคัญ คือ การสร้างทัศนคติและแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียนให้มีความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น การพัฒนาศักยภาพการสอนของครูในทุกระดับ และเร่งรัดการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลูกฝังอุดมการณ์ความเป็นชาติไทย ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษามลายูถิ่น เพื่อการสื่อสารสร้างความเข้าใจในประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และหลักศาสนาที่ถูกต้อง กำหนดแนวทางในการส่งเสริมความเป็นชาติและสังคมพหุวัฒนธรรม โดยส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อม

โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) และสอดคล้องกับจำนวนคาบเรียนและบริบทของพื้นที่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาให้กับนักเรียนในพื้นที่ รวมทั้งมีการกำหนดนโยบายการพัฒนาการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการตามนโยบายการส่งเสริม การจัดกิจกรรมภาษาต่างประเทศที่ทันสมัย และนโยบายการจัดการเรียนรู้โดยใช้ภาษาไทย ภาษามลายูถิ่น ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย – มลายู ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์และบริบทของชุมชนเชื่อมโยงการเรียนรู้วัฒนธรรมเจ้าของภาษาและสามารถติดต่อสื่อสารในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกได้
  • เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ และตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียน
  • เพื่อบูรณาการและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนระบบสองภาษา(ไทย – มลายู) ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ภายในงานมีการบรรยายการผลิตสื่อ, แบ่งกลุ่มปฏิบัติการและแบ่งกลุ่มปฏิบัติการสาธิตจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายูถิ่น) ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรซึ่งเป็นศึกษานิเทศก์ และข้าราชการครู จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1

นายณัฏฐ์พัชร์ ศรีสังข์ กล่าวว่า เพื่อตอบโจทย์ตามนโยบายด้านการศึกษาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนมีทักษะการอ่านออกเขียนได้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเพิ่มขึ้น นักเรียนสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพอันดีในสังคมพหุวัฒนธรรม ช่วยให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละเชื้อชาติ อันจะนำไปสู่การสร้างความสามัคคีเพื่อสันติสุขของคนในชาติและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

ศปบ.จชต. / สรุป, ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: