มาดามโอ๊ะ ยกนิ้ว “กาแฟดี รสชาติเยี่ยม บนคุณค่าของความเท่าเทียม”

(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูในศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ โรงเรียนปทุมคงคา กรุงเทพฯ

รมช.ศธ. กล่าวว่า ศูนย์แห่งนี้จัดเป็นร้านกาแฟเล็ก ๆ แต่แฝงไปด้วยคุณค่าของความใส่ใจและความมุ่งมั่น โดยโรงเรียนปทุมคงคาได้จัดทำ “โครงการพัฒนาศูนย์การทำงานต่อเนื่องของโรงเรียนปทุมคงคา (Transitional Center)” เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษมีงานทำ และสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมกับองค์กรภาครัฐ เอกชน องค์กรท้องถิ่น และสถานประกอบการในลักษณะไตรภาคี หรือจตุรภาคี เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เข้าฝึกงานในสถานประกอบการได้

ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ เพราะนอกจากเป็นการยกระดับและสร้างโอกาสทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นสิ่งที่ตนให้ความสำคัญมาโดยตลอด เพราะมนุษย์ทุกคนมีความเท่ากัน

โดยเฉพาะน้อง ๆ กลุ่มนี้ จะเห็นได้ว่าเมื่อเขาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้อยู่ในสังคม ก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีที่ยืนในสังคม ได้รับการยอมรับจากผู้อื่น และเห็นคุณค่าในตนเอง สามารถทำงานต่าง ๆ เสมือนเด็กปกติได้อย่างภาคภูมิ ซึ่งที่ผ่านมาเด็กพิเศษหลายคนที่จบการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังขาดศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับความต้องการของสถานประกอบการได้ ทำให้รู้สึกว่าไม่มีความสำคัญ ขาดสมรรถนะในการเลี้ยงชีพ

แต่นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในปัจจุบัน ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ อันจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลในการทำงาน สั่งสมความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

“ยิ่งรู้สึกดีใจ เมื่อทราบว่านักเรียนบางคนที่จบการศึกษาแล้วก็สามารถต่อยอดในการสร้างอาชีพได้จริง ทั้งเปิดกิจการร้านกาแฟ และทำงานในร้านสตาร์บัคส์อีกด้วย ต้องขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนปทุมคงคา ที่เห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาในการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษให้มีงานทำทั้งสำหรับเด็กนักเรียนปกติและเด็กพิเศษ  เพื่อให้ผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ มีความเป็นไทย เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีทักษะในการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น และการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข”

นับเป็นโครงการที่ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาและต่อยอดต่อไปในทุก ๆ สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และเอกชนต่อไป

เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: