รมช.ศธ.กนกวรรณ พร้อมสนับสนุนเขี้ยวเล็บพัฒนาศูนย์วิทย์ฯ บริการประชาชนทุกช่วงวัย

(1 สิงหาคม 2562) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหาร ศธ. ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยมีนายศรีชัย พรประชาธรรม เลขาธิการ กศน., คณะผู้บริหารสำนักงาน กศน. และผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำคณะเยี่ยมชมห้องฉายดาว อาคารท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อเยาวชนและประชาชนทั่วไปมาช้านาน สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยนวัตกรรมที่หลากหลาย ทั้งจากงบประมาณที่ได้รับ และการสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ

ที่นี่มีจุดเด่น คือ ท้องฟ้าจำลอง ที่บริการความรู้ด้านดาราศาสตร์ และอวกาศได้อย่างน่าสนใจรู้สึกชื่นชมกับแนวคิดของผู้บริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรเป็นอย่างยิ่งที่มุ่งพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ อย่างเต็มที่บนข้อจำกัดที่มี ซึ่งที่นี่ยังต้องการการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเพิ่มการบริการด้านการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพมากขึ้น อาทิ การจัดหาอุปกรณ์มาทดแทนอุปรณ์เดิมที่ชำรุดทรุดโทรมลง การจัดแสดงกิจกรรมให้สอดคล้องกับผู้ชมได้ทุกช่วงวัย สามารถรองรับนักท่องเที่ยวให้ได้อย่างพอเพียงยิ่งขึ้น

รวมทั้งแผนการพัฒนาโดยการนำระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการให้เกิดความสะดวกสบายและเพิ่มความทันสมัยแก่ผู้มารับบริการ เช่น การจองกิจกรรม ระบบการขายบัตรเข้าชม แบบออนไลน์ เป็นต้น

ทั้งนี้ การสร้างขวัญและกำลังใจของบุคลากรก็เป็นสิ่งสำคัญ ตามที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ได้เสนอขอให้เพิ่มอัตรากำลังด้านต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ เพราะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในบางสาขาวิชา ซึ่งขณะนี้ยังขาดการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะด้าน ซึ่งในเรื่องนี้ตนก็รับไว้ไปพิจารณาดำเนินการ พร้อมทั้งจะนำข้อคิดเห็นและสภาพปัญหาดังกล่าวไปหารือกับคณะทำงาน ผู้บริหาร สำนักงาน กศน. เครือข่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ให้มีความพร้อมอย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / สรุป
อานนท์ วิชานนท์ / ถ่ายภาพ
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / วีดิโอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s