รมช.ศธ.(กนกวรรณ) ประชุมหารือกับผู้แทน รร.การกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา

(29 กรกฎาคม 2562) เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมราชวัลลภ / ผู้แทนจากโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา เข้าหารือนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นเรื่องการทบทวนปรับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐในโรงเรียนการกุศล

ทั้งนี้ อัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลที่นักเรียนโรงเรียนการกุศลได้รับในปัจจุบัน เป็นอัตราที่คำนวณและประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2545 ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐอัตราใหม่ที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) คำนวณมาประกาศใช้ตั้งแต่ปี 2557  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งในโรงเรียนทั่วไปสามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาในส่วนที่เพิ่มขึ้นได้

แต่ในโรงเรียนการกุศลซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีปี 2539 กำหนดการอุดหนุนรายบุคคลอัตราร้อยละ 100 ของค่าใช้จ่ายรายบุคคลนักเรียนภาครัฐ  โรงเรียนจึงไม่สามารถเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับต้องจัดการศึกษาให้กับผู้ยากไร้ ทำให้เงินอุดหนุนที่ได้รับไม่เพียงพอ โดยต้องนำมาจ่ายเป็นเงินเดือนครูไปแล้วถึงร้อยละ 82 เหลือเงินสำหรับจัดและพัฒนาการเรียนการสอนเพียงร้อยละ 18  กระทบต่อคุณภาพการศึกษา

จึงขอให้กระทรวงศึกษาธิการปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลนักเรียนโรงเรียนการกุศล ให้ได้รับเท่ากับอัตราค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่คำนวณและประกาศใช้อยู่ในปัจจุบัน 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า จะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับระดับนโยบายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้หาแนวทางในการพิจารณาปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในโรงเรียนการกุศลให้เหมาะสมต่อไป

โรงเรียนการกุศล หมายถึง โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนการศึกษาพิเศษ โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามควบคู่วิชาสามัญที่มีมูลนิธิหรือมัสยิดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เป็นต้น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: