ปลัด ศธ.เปิดค่ายเยาวชน “ภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม” ที่ปัตตานี

ปลัด ศธ. เปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ปัตตานี

(27 กรกฎาคม 2562) นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วย นายวาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และบุคลากร ศปบ.จชต. เข้าร่วมกว่า 300 คน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการบูรณาการรูปแบบการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกระบวนการของกิจกรรมและโครงการ ที่มุ่งเน้นการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและการพัฒนาศักยภาพครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งถือว่าบุคคลเหล่านี้เป็นหัวใจหลักของกลไกล การพัฒนาที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติ เพื่อให้เยาวชนมีความภาคภูมิใจ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ปลูกฝังการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยเฉพาะการอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยอมรับ และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ในสังคม

สามารถนำวิถีประชาธิปไตยไปใช้ชีวิตประจำวันและในโรงเรียนได้ ให้เป็นคนดีคนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรมมีทักษะภาวะผู้นำในการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อเอื้อให้เกิดความเข้าใจในการสร้างสันติสุข นำไปสู่การสร้างความเข้าใจต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของรัฐบาล ให้สามารถดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างสันติสุข และครูได้รับการพัฒนาให้สามารถต่อยอดการเสริมสร้างทักษะในการคิดแบบบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

นายวาทิต มีสนุ่น ผอ.ศปบ.จชต. กล่าวว่า การจัดอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ครูและนักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจในการเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรม ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการพัฒนาครู สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และต่อยอดการเสริมสร้างทักษะในการคิดแบบบูรณาการ และเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วม สนับสนุนกิจกรรมของรัฐ รวมทั้งยอมรับและเห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

โดยกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 26 – 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี มีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยนักเรียนและครูจากโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 115 คน ครู จำนวน 154 คน วิทยากร จำนวน 7 คน ผู้ช่วยวิทยากร จำนวน 11 คน และเจ้าหน้าที่ ศปบ.จชต. จำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 298 คน

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการเสริมสร้างภาวะผู้นำด้านประชาธิปไตยและสังคม พหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นอย่างดี

เด็กหญิงทิพวัลย์ ชายแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพิศลยบุตร กล่าวว่า “มาโครงการครั้งนี้ หนูรู้สึกดีใจ ที่ได้เข้าอบรมค่ายภาวะผู้นำเสริมสร้างประชาธิปไตยและสังคมพหุวัฒนธรรมในสถานศึกษา และพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ได้ความความรู้และประสบการณ์หลายอย่าง เช่นได้รู้จักเพื่อนใหม่ และได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม”

ภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: