ศธ.จัดงานเฉลิมพระเกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

ศธ.จัดงานเฉลิมพระกียรติ “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่าง 28-30 ก.ค.2562 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดย รมว.ศธ. นำถวายสัตย์ปฎิญาณ พร้อมน้อมนำพระราชกรณียกิจ ดูแลเยาวชน พัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา

(28 ก.ค.2562) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 28-30 ก.ค.2562 ที่บริเวณโดยรอบ ศธ. โดยได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 68 รูป พร้อมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พิธีสวนสนามลูกเสือเนตรนารี พิธีจุดเทียนพระชัยมงคล และมีการจัดนิทรรศการการให้ความรู้และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานในสังกัด โดยนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร ศธ.เข้าร่วม

รมว.ศธ . ได้กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฎิญาณตอนหนึ่งว่า

“ในนามของผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ศธ.ที่มาประชุมพร้อมเพรียงกัน ล้วนมีความปลาบปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 ก.ค. 2562

ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฎิบัติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์อันมหาศาลของประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสถิตในดวงใจของอาณาประชาราษฎร์ และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และพสกนิกรชาวไทยอย่างแน่นแฟ้น

ณ มหามงคลสมัยนี้ ข้าพระพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญชวนผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐาน ของอานุภาพแห่งพระคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจแห่งสรรพสิทธิ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลดลบันดาล พระทานชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงพระชนมยิ่งยืนนาน โรคาพระภัยร้ายหายไป มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ทรงพระเกษมสำราญ พระเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพร สิริราชสมบัติ เป็นพระมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าพสกนิกร

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชานุญาตนำบรรดาผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดศธ. กล่าวถวายสัตย์สนองพระมหากรุณาธิคุณต่อไปนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฎิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแนวแน่ แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ”

ต่อมา รมว.ศธ.ได้กล่าวเปิดงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ตอนหนึ่งว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อกระทรวงศึกษาธิการ ทรงห่วงใยเยาวชนที่ประสบปัญหาเดือดร้อน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชทรัพย์ร่วมสนับสนุนก่อตั้งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ทรงพระกรุณารับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอันทันสมัย ทรงพระกรุณาให้จัดโครงการจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นแบบอย่างในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชน และขยายไปสู่จังหวัดอื่น ๆ อีกทั้งทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนานานัปการ ที่ทรงคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ เป็นการแสดงความจงรักภักดี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเป็นการแสดงความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของทุกคนทุกภาคส่วน ที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมเผยแพร่พระเกียรติคุณถวายพระราชกุศล และถวายชัยมงคลในบริเวณ ศธ.

“พระองค์ทรงมีพระราชดำริในการให้ดูแลประชาชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของเยาวชน ซึ่งผมจะน้อมนำพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน การพัฒนาการศึกษาอย่างทั่วถึงเข้าสู่ถิ่นทุรกันดาร ลดความเหลื่อมล้ำของการศึกษา พัฒนาบุคลากรของประเทศ โดยหลังจากนี้ เยาวชน ประชาชนทุกคนต้องได้รับการพัฒนาการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน” รมว.ศธ. กล่าว

กิจกรรมในช่วงเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ โดยปลัด ศธ.เป็นปรธาน

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

พิธีสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

กลุ่มสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ : สรุป/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: