รมว.ศธ.เดินหน้างานประชาสัมพันธ์ เน้นสร้างความเข้าใจต่อสังคม ชูรูปแบบการทำงาน MOE ONE TEAM

(25 กรกฎาคม 2562) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เป็นประธานประชุมการมอบนโยบายและแนวทางด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ดร.ไกรเสริม โตทับเที่ยง คณะทำงาน รมว.ศธ., นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการ กช. ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, นายสุทิน แก้วพนา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, นายธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน รวมทั้งหัวหน้างานด้านประชาสัมพันธ์ของทุกหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

นายชลำ อรรถธรรม โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่าการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของ ศธ. มีคณะทำงานสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร ซึ่งทำงานทั้งในมิติภายในและภายนอกองค์กร โดยมีการประชุมสรุปการทำงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และวางแผนการทำงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานร่วมกันในทุกวันจันทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบาย ตลอดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ศธ. ผ่านช่องทางต่าง ๆ ให้สังคมได้รับทราบอย่างทั่วถึง

นายบัลลังก์ โรหิตเสถียร หัวหน้ากลุ่มสารนิเทศ สป.ศธ. กล่าวนำเสนอผลการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของทุกหน่วยงาน ศธ.ว่า ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา คณะทำงานสร้างการรับรู้และปฏิบัติการข่าวสาร ได้ร่วมกันทำงานในรูปแบบ MOE ONE TEAM มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทุกสัปดาห์ ในส่วนของช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของ ศธ. ขณะนี้มีค่อนข้างครอบคลุมทุกช่องทาง ได้แก่

1. สื่อโทรทัศน์ (TV)

  • สถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV สังกัดสำนักงาน กศน. ออกอากาศ 24 ชั่วโมง ผ่านระบบจานดาวเทียมและทรูวิชั่นส์
  • สถานีโทรทัศน์ OBEC TV สังกัด สพฐ. รับชมผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางไปยัง 225 เขตพื้นที่การศึกษา

2. วิทยุ (Radio)

  • คลื่น 92.0 MHz รายการ “ก้าวไปกับการศึกษาไทย”
  • คลื่น 92.0 MHz  รายการ “รอบรั้วเสมา”
  • R Radio (สอศ.)

3. สื่อเว็บไซต์ (Website)

4. สื่อออนไลน์ (Social Media)

ได้แก่ Facebook, Youtube, Linegroup, Twitter เช่น Facebook Fanpage : @MOE360degree, YouTube : OBEC TV, LINE Official : อาชีวะฝีมือชน, Twitter @MOE360degree เป็นต้น

นอกจากนี้ ทีมประชาสัมพันธ์ชุดนี้ยังมีการจัดทำสื่อและเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์สาธารณะ หนังสือพิมพ์ สื่อ VTR สื่อ Infographic รวมทั้งสร้างความรับรู้ต่อสาธารณชนผ่านการจัดงานแถลงผลงานต่าง ๆ ร่วมด้วย

นายธาดา เศวตศิลา กรรมการสภาการศึกษาด้านสื่อสารมวลชน มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของ ศธ. ดังนี้
          1. ควรมีการนำสื่อมวลชนท้องถิ่นมาร่วมเป็น Partnership ในการสร้างความรับรู้ให้สังคมได้รับทราบว่า ศธ.ได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลด้านการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
          2. การสร้างความรับรู้กับกลุ่มเป้าหมายระดับอุดมศึกษา รวมถึงครูรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการสื่อสารระหว่างเครือข่ายครู ซึ่งหากนำกลุ่มครูรุ่นใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จะทำให้เกิดทีมงานคุณภาพที่มาแนะแนวหรือเป็นโค้ชให้กับเด็กรุ่นใหม่ในระดับอุดมศึกษา ให้สามารถค้นพบตัวตนของตัวเองและสามารถพัฒนาเป็นบุคลากรคุณภาพของชาติได้

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันมีนโยบายของรัฐบาลหลายเรื่องที่จำเป็นต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจ ซึ่งจุดสำคัญของการสื่อสาร คือ ต้องทำให้สังคมเข้าใจก่อนว่าปัญหาต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ คือปัญหาของประเทศ ส่งผลกระทบในภาพรวม เมื่อทุกฝ่ายเข้าใจจึงจะสามารถเดินหน้าแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สิ่งแรกที่ต้องแก้ไขคือลดความเหลื่อมล้ำพื้นฐานลงให้ได้ก่อน เช่น การพัฒนาห้องเรียน การดูแลสาธารณูปโภค ความสะอาดในสถานศึกษา เป็นต้น ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการงบประมาณอย่างคุ้มค่าที่สุด

ดังนั้น ทิศทางการดำเนินงานด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของ ศธ. ต่อจากนี้จะมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น Video Conference หรือประชุมทางไกล เน้นสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาให้การสื่อสารมีความปลอดภัย โดยต้องบริหารบุคลากรและงบประมาณอย่างเหมาะสม

จึงขอให้ทุกหน่วยงานรายงานโครงสร้างอัตรากำลัง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะ ปัญหาหรือความต้องการด้านต่าง ๆ ให้รับทราบข้อเท็จจริง เพื่อ ศธ.จะนำไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานให้สามารถเดินหน้าไปได้พร้อมกันทุกหน่วยงานตามรูปแบบ MOE ONE TEAM หรือการทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: