ศธ.มอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน)

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้กับผู้มีสิทธิ์รับทุน (ที่ยังไม่ได้รับเงิน) เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบุญเกตุ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

กองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เริ่มก่อตั้ง เมื่อปี 2542 เพื่อดึงเด็กหญิงในภาคเหนือที่ยากจน เสี่ยงต่อการล่อลวงไปค้าประเวณี ให้อยู่ในระบบการศึกษาต่อระดับวิชาชีพ หรือกลุ่มเด็กตกเขียว ซึ่งที่ผ่านมามีการตรวจสอบเงินกองทุนตามวงรอบ พบว่ามีการทุจริตนำเงินออกไปใช้ส่วนตัว มูลค่าความเสียหายประมาณ 77,000,000 บาท ส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (...) เพื่อดำเนินคดีทางอาญาต่อไป

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะกรรมการกองทุน จึงมีมติเห็นชอบดำเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับทุน แต่ยังไม่ได้รับเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษา รวม 311 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 25,029,734 บาท (ยี่สิบห้าล้านสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) แบ่งเป็น

        1) นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 252 คน เป็นเงิน 14,970,000 บาท (สิบสี่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

        2) บุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 59 คน เป็นเงิน 10,059,734 บาท (สิบล้านห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)

โอกาสนี้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัด ศธ. กล่าวขอบคุณกระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมมือกันหาแนวทางการจ่ายเงิน ตรวจสอบทะเบียนผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินอย่างรอบคอบ ชัดเจน และดูแลให้ผู้มีสิทธิ์รับทุนได้เดินทางมารับเงินด้วยตัวเอง จนทำให้งานวันนี้สำเร็จด้วยความเรียบร้อย

รู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล และบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาได้รับเงินตามสิทธิ์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อน ซึ่งวันนี้มีนักศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาล 26 แห่ง มารับเงินจำนวน 217 คน ส่วนบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษามารับเงินจำนวน 58 คน ถือว่าเกือบครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมารับเงินในวันนี้ ทางกองทุนจะมีการนัดหมายผ่านผ่านต้นสังกัดให้ผู้มีสิทธิ์รับทุนมารับเงินต่อไป”

สำหรับการดำเนินงานต่อไปของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียังคงมีความสำคัญอยู่ และยังอนุมัติให้ผู้ชายสามารถขอรับทุนนี้ได้ด้วย ซึ่งที่ผ่านมาทุนนี้ได้มีการจำกัดสิทธิ์ไว้เฉพาะผู้หญิงแต่ในปัจจุบันพบว่าจำนวนผู้หญิงที่สมัครขอรับทุน มีไม่ถึงจำนวนทุนที่มอบให้จึงเปิดโอกาสให้ผู้ชายสามารถขอรับทุนการศึกษาของกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตได้เช่นกัน

ส่วนงบประมาณเพื่อจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานด้านการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ จากนี้จะมอบหมายให้ สพฐ. เป็นหน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณเอง เนื่องจากเงินของกองทุนไม่เพียงพอ โดยกองทุนจะคงไว้เฉพาะทุนการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเท่านั้น

นอกจากนี้ กองทุนได้จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต เพื่อจัดการระบบจัดสรรเงินกองทุนให้มีความชัดเจน ตรวจสอบได้ มีหลักฐานการจ่ายเงินที่ถูกต้อง ป้องกันการเกิดปัญหาการทุจริตอย่างที่ผ่านมา โดยมีการทดลองใช้ระบบดังกล่าวในปีการศึกษา 2561 พบว่ามีประสิทธิภาพดีมาก

น.ส.ทิพย์สุดา วงศ์คำ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา เล่าว่า ตนเป็นผู้มีสิทธิ์รับทุน แต่ยังไม่ได้รับเงินมาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ซึ่งช่วงที่ยังไม่ได้รับเงินมีความลำบากมาก ต้องขอให้ทางวิทยาลัยผ่อนผันการชำระค่าเทอมไปก่อน ซึ่งตอนที่ทราบข่าวการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต รู้สึกหมดหวังมาก คิดว่าจะไม่ได้รับเงินแล้วและไม่รู้จะต้องรออีกกี่ปีจึงจะได้รับเงินเพื่อศึกษาต่อ

จนกระทั่งวันนี้ได้รับเงินแล้ว รู้สึกดีใจมาก และมีความเห็นว่ากองทุนสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว โดยจะนำเงินที่ได้รับในวันนี้ไปชำระค่าเทอมที่ค้างจ่าย และแบ่งไว้เป็นทุนการศึกษาในปีหน้า ทั้งนี้ตนมีแผนจะสอบพยาบาลวิชาชีพให้ได้ เพื่อช่วยเหลือผู้คน และตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า,
อานนท์ วิชานนท์, กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ

ภาพเพิ่มเติม

หรือ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s